สพป.ลพบุรี เขต 1>ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในการสอบการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนโคกลำพานวิทยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดมุจลินทร์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามที่ สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) สอบวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. จำนวน 3 ด้าน ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผล เพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด และนำข้อมูลจากผลการทดสอบฯ ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถรายบุคคลต่อไป โดยมีการมอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในแต่ละอำเภอ โดยดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)