สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจข้อสอบ แบบเขียนตอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีครูผู้สอนชั้น ป.๓ ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน รวม ๑๘๐ คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ซึ่งการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว มีกำหนด ๒ วัน คือระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒   ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี