นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต) ได้เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย นกยกสมาคมอีสปอร์ตจังหวัดนครปฐม  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นต้น

           ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ ว่าเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มีความห่วงใยเยาวชนของชาติ ที่ชอบเล่นเกม และถูกสังคมให้คำจำกัดความว่า “เด็กติดเกม” ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การเล่นเกม ไม่ได้มีแต่ข้อเสียทั้งหมด แต่ก็มีข้อดีแฝงอยู่เช่นกัน หรือที่มีคำกล่าวว่า “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” อย่ามองอะไรเพียง ด้านเดียว  กระทรวงศึกษาธิการ จึงไม่คิดที่จะผลักเด็กติดเกมให้ไปสู่มุมมืด แต่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยมีโครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา ESPORTS ต่อยอดสู่นวัตกรรมทางการศึกษา วัตถุประสงค์หลักๆ ของโครงการนี้ก็เพื่อจะประคองเด็กให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง มีหลักการ มีกฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมกีฬา ESPORTS ไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียว แต่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานข้างต้น ซึ่งมีความห่วงใยในเยาวชนเช่นเดียวกัน

           ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็นและจุดยืนไปในแนวทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยการส่งเสริมให้มีกีฬา ESPORTS ในโรงเรียน โดยการจัดตั้งชมรม /ชุมนุม ที่มีกฎกติกาที่ส่งผลให้นักเรียนต้องขยันเรียน มีระเบียบวินัย ต้องมีการดูแลนักเรียนทั้งในด้านสุขภาพกาย และจิตใจ ต้องสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนที่เป็นเด็กติดเกมอันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ  ต้องมีการคัดเลือกเกมที่ไม่มีความรุนแรง ต้องให้ความรู้กับนักเรียนว่า แม้ไม่สามารถจะเดินหน้าต่อเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพในด้านอีสปอร์ต แต่ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายอาชีพ ประธานการประชุมสรุปการประชุมครั้งนี้ว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงาน ล้วนมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการร่วมมือกันต่อไป และกระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทุกหน่วยงาน เพื่อการจับมือกันดำเนินงานเพื่อความสำเร็จต่อไป