โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ารับการอบรม และนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่