มุฑิตาจิต “เรือจ้าง วางพาย” ของคุณครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์

กิจกรรมมุฑิตาจิต “เรือจ้าง วางพาย” ของคุณครู ร.ร.บ้านควนเจดีย์ คุณครูขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพ และคุณครูดวงใจ ศรีสมปอง เมือ 28 ก.ย.2561 ณ ร.ร.บ้านควนเจดีย์

นายนิพนธ์ มณีรัตน์