สพป.จันท์ 1 แจ้งนโยบายผู้บริหารโรงเรียน

7 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งนโยบายต่างๆ ให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยก่อนเข้าวาระการประชุมได้ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตต่อการทุจริตทุกรูปแบบ หลังจากนั้นได้รับการอนุเคราะห์จากสรรพากรจังหวัด และคลังจังหวัดจันทบุรีมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมตามปกติ โดยมีนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1