รายงานต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2561

รายงานต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2561

ต.1-12

ตาราง 7 ปี61

ตารางที่ 8 ปี61

ตารางที่ 9 ปี61

ตารางที่ 10 ปี 61

ตารางที่ 11ปี61

ตารางที่ 12ปี61