รมช.ศธ. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ทั่วประเทศในห้วงเดือน พ.ค. – กลางเดือน มิ.ย.62 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง การมีงานทำ มีอาชีพ รักงานสู้งานจนสำเร็จเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ และเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน หมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายลูกเสือ เนตรนารีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือและสวนสนามจำนวน 40,860 คน (ภาคใต้และชายแดนใต้ 13,620 คน)และจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือของประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในการนี้นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการภาคที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว…นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก , นายเปาซัน โดตะแซ