สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์(OCOP – ONE CLASSROOM ONE PRODUCT) และนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน หรือแสดงความรู้ ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละชั้นเรียนและแต่ละบุคคล มีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอหางดง สถานีอนามัย เทศบาลตำบลหนองควายร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขั้น ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายชัยพร นิธิวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าสักกล่าวรายงาน

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ