OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

…………………………………….

การจัดประกวดเพือ่รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. OBEC AWARDS เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  และส่งเสริมบุคลการในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติ ในการครองตน ครงคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุุคคลในวิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องหน่วยงาน  สถานศึกษา ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี  และในปีนี้ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดฯ  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพป.นครปฐม เขต 1  โดยมีนายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไพศาล   ชนะกุล  ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.36 วิทยากรชี้แจงการดำเนินงานให้คณะกรรมการ

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1