สพป.อุดรธานี เขต ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร หลักสูตร “สพท.โปร่งใส ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม”

วันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สพป.อุดรธานี เขต ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร หลักสูตร “สพท.โปร่งใส ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ นำบุคลากรในสำนักงานสพป.อุดรธานี เขต ๔ จำนวน ๕๓ คน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข” (Happiness Organization) หลักสูตร “สพท.โปร่งใส ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธรรมะ..อาจซ่อนอยู่ในความเรียบง่าย) ไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งพัฒนาทัศนคติพร้อมวิธีคิดให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นซึ่งนำไปสู่การทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม และ พระจิรธนวัฒน์ ธมฺมจารี เป็นพระวิทยากรมาให้การอบรมคุณธรรมฯ ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง…