เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในวันทึ่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์ค และโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว สพป.ยโสธร เขต 1 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย  ฯ  เข้าร่วมประชุม เพึ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทึ่อ้างอิงกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดทำรายงานรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี และรับการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้