สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

8 มีนาคม 2562 นางช่อชบา ชื่นบาน รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศกึษา และทำบุญฉลองพระพุทธปัญญาบารมี โดยการนำของนายวิรัช เปยะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดและคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร ได้ร่วมกันกำหนดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน  จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง