ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปฐมนิเทศครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 29 ราย

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พบปะครูอัตราจ้าง             

   พี่เลี้ยงเด็กพิการที่ได้รับการจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 29 ราย  โดยให้ข้อคิดการปฏิบัติงาน              

   ขอให้ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ยิ้มไหว้ทักทายด้วยความเต็มใจ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ดูแลรักษา             

   ความสะอาด สร้างบรรยากาศ (Oxygen of Education) ตั้งใจสอนให้นักเรียนอ่านออก-เขียนได้

   มีระเบียบวินัย พร้อมทั้งให้กำลังใจและยินดีกับครูอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการทุกคนที่ได้มาเป็นกำลังสำคัญ

   ช่วยกันพัฒนาการศึกษา และจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพิการต่อไป