ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะกรรมการฯปูพรหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู,นักเรียนรร.ในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ตามนโยบาย สพฐ. มอบให้สพท.ดำเนินการเรื่องความปลอดภัย โอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้ประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.กลุ่ม ประธานสหวิทยาเขต ก.ต.ป.น. และ อนุกรรมการก.ต.ป.น., ศึกษานิเทศก์) โดยการตรวจเยี่ยมเน้นความพร้อมทุกด้าน  ความสะอาด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565

ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3