โรงเรียนตลาดบางบ่อ สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นำคณะข้าราชการครู และนักเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในชื่อกิจกรรม ” ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.