สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนที่เปิดรับเด็กก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2562 (ตามมติ ครม.) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล. เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก