” วันชื่นชมบัณฑิตน้อย อำเภอบ้านแฮด”

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “วันชื่นชมบัณฑิตน้อย อำเภอบ้านแฮด”โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอบ้านแฮด พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยและให้โอวาท นายกิตติพงศ์ ศิริคำกร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ ประธานศูนย์เครือข่ายโนนสมบุรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ เพื่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย โดยมีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 17 โรงเรียน จาก ศูนย์พญาแฮด ศูนย์โคกสำราญ และศูนย์โนนสมบูรณ์ จำนวน 156 คน