เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเขื่องคำขุมเงิน สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในวันทึ่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย  ฯ 8 โรงเรียน จำนวน 84 คนเข้าร่วมประชุม เพึ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทึ่อ้างอิงกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดทำรายงานรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี และรับการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้