สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิจารณาแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด นางบังอร ฝ่ายสัจจา ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒