สพม.33 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียน

Nเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพม.33 พร้อมชี้แจงนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.33

โดยมี นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 ร่วมชี้แจงหลักการ แนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.33 ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คนได้รับทราบ

ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังตามความต้องการ โดยยึดหลักเกณฑ์ความอาวุโส ซึ่งมีธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เกลี่ยโรงเรียนละ 1 คน (อัตราจ้าง 15,000 บาท) ส่วนที่เหลืออีก 35 โรงเรียน สพม.33 จะรายงาน สพฐ.เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดสรรอัตรากำลัง และงบประมาณ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ซึ่งจะเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ดำเนินการจ้างเหมาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป