8 มีนาคม 2562 – กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3

              8 มีนาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  สพป.สงขลา เขต 3 ได้ร่วมกันวางแผนและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน  ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนแล้งเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่บริเวณต่างๆ  สามารถเดินทางไปถึงบ้านนักเรียนทุกคน  คณะทำงานได้เก็บข้อมูลนักเรียนโดยละเอียดเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และให้การช่วยเหลือต่อไป   

             

               พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม  สภาพของบ้าน และการเป็นอยู่ของครอบครัว ส่วนใหญ่ค่อนข้างลำบากยากจน  นักเรียนบางคนไม่มีพ่อ-แม่ ต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง   บางครอบครัวมีลูกหลายคน ดังนั้นก่อนมาโรงเรียนต้องช่วยเลี้ยงน้องอายุไม่ถึงวัยเรียน จนกว่าพ่อแม่จะกลับมาจากการทำงานกรีดยาง  จึงจะรีบมาโรงเรียนได้  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า

**(โรงเรียนได้แก้ปัญหานี้มาเป็นโรงเรียนแรกๆ ในภาคใต้  ตั้งแต่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันๆ 13 บาท/คน/วัน  โรงเรียนก็พยายามจัดอาหารเช้าให้นักเหล่านี้ซึ่งดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ต่ำกว่า 6 ปีแล้ว)

      

 

             พื้นที่เขตบริการของโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดง  มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มแนวร่วมผู้ไม่หวังดี  แต่ด้วยความรักในลูกศิษย์  แม้จะไม่ปลอดภัย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ต้องออกไปพบกับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งให้ได้พบเห็นความเป็นอยู่จริงๆ ของนักเรียนที่บ้าน  

 

              นักเรียนที่ไม่มีพ่อ แม่ ต้องอาศัยพักอยู่กับญาติ  มีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด ซึ่งระบาดมากในระยะเวลานี้  โรงเรียนมีความตั้งใจจะสร้างบ้านพักเล็กๆ ในโรงเรียน  เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีๆ ให้กับนักเรียนเหล่านี้ในโอกาสต่อไป  แต่ปัญหาในพื้นที่ ความยากจน การระดมทุนทำได้ยาก คงจะต้องรอผู้มีจิตกุศล พอที่จะช่วยกลุ่มเด็กเหล่านี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมอันตรายรอบด้าน  

            ในส่วนของโรงเรียนได้พยายามปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษาไปแล้วได้เป็นคนดี นักเรียนไทยมุสลิม มีเพื่อนชาวพุทธ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์