12 มีนาคม 2562 -“ท่องไปในโลกกว้าง ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู” กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2561

” ท่องไปในโลกกว้าง  ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู “

     

         

              12 มีนาคม 2562  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  โดยในปีนี้คณะครูผู้ดำเนินการได้นำคณะนักเรียนทุกชั้นเรียน  รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะร่วมไปทัศนศึกษาพร้อมกับนักเรียนในครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น  155 คน  ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ไป-กลับ ภายในวันเดียว  ในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด   เป็นการร่วมพลังกันของผู้ปกครองและคณะครูทุกคน   

ดูภาพทั้งหมด คลิก….

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี