สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 10

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานฯ

เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ เขียนแผน และวางแผนการดำเนินงาน (10 ขั้นตอน) ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพและให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร และการดำเนินงานจะมีการประเมินความก้าวหน้า ความพร้อมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ความพร้อมด้านจำนวนครู ระยะที่ 2 ความพร้อมด้านการปฏิบัติงานครู ระยะที่ 3 การวัดและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปี ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)