นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒