เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในวันทึ่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย  ฯ  12 โรงเรียน จำนวน 111 คนเข้าร่วมประชุม ในวันทึ่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพรราชพฤกษ์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อ.ค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย  ฯ 20 โรงเรียน จำนวน 270 คน เข้าร่วมประชุม เพึ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทึ่อ้างอิงกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี และรับการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ และเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1 นำข้าราชการบุคลากรในสำนักงาน แสดงความยินดีและให้กำลังใจนายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก อ.พนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2