ร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ

นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงานวิจัยของเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความ ร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัย รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการใช้สารเสพติด ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565