ผอ.สพป.ชัยนาท ประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยประชุมทางวิดีโอ : Google Hangouts Meet

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยประชุมทางวิดีโอ : Google Hangouts Meet ณ สพป.ชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา 13 ศูนย์ และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อแจ้งข้อราชการ ดังนี้ 1. การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ปีการศึกษา 2562 และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2562  2.ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  3. การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. การจ้ดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก