ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบประเมินด้วยข้อสอบปลายปี

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบปะคณะกรรมการสอบประเมินด้วยข้อสอบปลายปี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการในการดำเนินการประเมิน เพื่อให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรนำไปใช้ในการสอบปลายปี นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2