สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสพป.สระแก้ว เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCC ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1