สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565   เวลา 09.00 น. นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและการจัดกิจกรรมโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายยุทธนา  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 15 กลุ่มเครือข่าย และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนรวม จำนวน 16 ทีม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ต่อไป