ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประชุมวิทยากรจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (B.T.C.)

ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประชุมวิทยากรจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (B.T.C.)

… วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 13.30 น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  การนี้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ ,  นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน   ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒