ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สพป. หนองคาย  เขต 1  ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565   เวลา 13.30 น. นายมติชน   มูลสูตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สพป. หนองคาย  เขต 1  ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด้วย สพป.หนองคาย เขต ๑ จะจัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  20 – 22  ธันวาคม  2565  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร นั้น  และได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน