สพม.3 ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3