ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนจากภัยทุกด้าน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมทักษะของนักเรียนให้สมวัย พร้อมกันนี้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน 7 คน ของกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กรณีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุช่วงที่ผ่านมา

ภาพ ข่าว นางสาวนันทิวัน แสงเนตร/นักจัดการงานทั่วไป