ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไหล่น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนจากภัยทุกด้าน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมทักษะของนักเรียนให้สมวัย และชื่นชมการดูแลภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่มีความสะอาด น่าอยู่ ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำ ของนักเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นการปลูกฝังค่านิยม ระเบียบวินัยที่ดีกับนักเรียน

ภาพ ข่าว นางสาวนันทิวัน แสงเนตร /นักจัดการงานทั่วไป