นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ อำเภอราชสาสน์

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ อำเภอราชสาสน์ โดยได้รับเกียรติจากนายดำรัส พุทธรักษา ส.อบจ.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ๒) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันจำนวน ๖๕ กิจกรรม   นักเรียนร่วมแข่งขันจำนวน ๒๒๗ คน ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา