สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) Function Base ๒) Agenda Base ๓) Area Base ๔) Innovation Base ๕) Potential Base และตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน ๑๐ ประเด็น ผู้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลประกอบด้วยคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒