สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายดงหลวง

สพป.มุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เครือข่ายดงหลวง

🕘 วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิด “การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง” ภายใต้คำขวัญงานว่า “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล” โดยมี นายไพฑูรย์ ศรีหลิ่ง ผอ.รร.บ้านดงหลวง ประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คณะผู้บริหารสถานศึกษาประจำเครือข่ายฯ , คณะศึกษานิเทศก์ นายชยา ภาคภูมิ , นางสาวนิศรา แสงทอง , และ นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายฯ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น นายพิเชษฐ มหาวงศ์ ได้รับชมการแสดงจากน้องนักเรียนในเครือข่ายฯ และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานด้านศิลปะของนักเรียนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
.
“ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ จัดขึ้นเพื่อจุดหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๗๐ แล้ว

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ และต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
๒. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆในงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง
๓. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ซึ่งการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งหมด ๑๑๑ กิจกรรม นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๙๐๐ คน คณะกรรมการตัดสินทั้งหมด ๑๘๐ คน งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในเครือข่าย ทั้ง ๑๔ โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก โรงเรียนบ้านดงหลวง โรงเรียนบ้านเปียด และหอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง เห็นควรขอบคุณผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้

📸 ภาพ/ข่าว : นายจีรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
https://photos.app.goo.gl/kYBwvSQLo7CvR32z7