งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา  2565  สพป.สุรินทร์ เขต 1 “ส่งเสริมวิชาการ  สืบสานศิลปหัตถกรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  นำศักดิ์ศรีสู่สากล”

วันที่  10  ธันวาคม  2565  ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา  2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้คำขวัญ  “ส่งเสริมวิชาการ  สืบสานศิลปหัตถกรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  นำศักดิ์ศรีสู่สากล” โดย  นายนิรุตติ  สุทธินนท์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขัน  ให้กำลังใจ  แก่นักเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู  และผู้เกี่ยวข้อง นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทั้งนี้  ยังได้รับเกียรติจาก  นายธีระทัศน์  เตียวเจริญโสภา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน  ศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่   ศึกษาธิการภาค 18  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ  ความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้านวิชาชีพ  สุนทรียภาพด้านดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลปะ  และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  เป็นเวททีนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน  และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ  ระหว่างวันที่  30  มกราคม  2566  – 1  กุมภาพันธ์  2566  ณ  จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป