ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประเภทที่ 1 ลูกเสือสำรอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปรางค์

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 2 เนตรนารีสำรอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบเป็ด

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 3 ลูกเสือสามัญ ได้แก่ โรงเรียนราชานุบาล

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 4 เนตรนารีสามัญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบเป็ด

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 5 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ประเภทที่ 7 ลูกเสือวิสามัญ (ไม่มี)

ประเภทที่ 8 เนตรนารีวิสามัญ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

– ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ

– ระดับประเทศ รางวัลชมเชย

ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอแสดงความยินดี และชื่นชม โรงเรียนราชานุบาล ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสิน ทั้งข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1