สพป.สระแก้ว เขต 1 เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสพป.สระแก้ว เขต 1

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานการ การประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ในการนี้ ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ (กพด.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข และโรงเรียนบ้านท่าผักชี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และ นางสาวลลิตา เกียรตินอก ครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี