ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และประชุมคณะกรรมการแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และประชุมคณะกรรมการแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา โดยมีมติเห็นชอบเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ผ่านผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และประสงค์จะรับจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลักษณะการจ้างให้เป็นไปตามเดิม ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 71 อัตรา และมีมติเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ (ปีการศึกษา 2565 – 2569) ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 154 โรงเรียน และแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 154 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1