สพป.มุกดาหาร ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วาระเร่งด่วน)

สพป.มุกดาหาร ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วาระเร่งด่วน)

🕘 วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วาระเร่งด่วน)” พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานเครือข่ายฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ และรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ได้ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้

📌 “นโยบาย สพฐ. จากที่ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕” เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน สพป.มุกดาหาร ให้เป็นไปตามที่ สพฐ. กำหนด และเน้นย้ำการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล

📌 “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”
ด้วย สพป.มุกดาหาร ต้องดำเนินการสรรหาอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง สพป.มุกดาหาร จะต้องดำเนิน
๑. พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย และคัดเลือกให้เหลือด้านละ ๒ คน เพื่อเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยื่นแบบแสดงความจำนงด้วยตนเอง ณ กลุ่มอำนยการ สพป.มุกดาหาร ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. พิจารณาเสนอชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลือกเป็นอนุกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อนุกรรมการครู จำนวน ๒ คน , อนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ คน , และ อนุกรรมการบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน ๒ คน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คนรับรอง และยื่นแบบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ได้เน้นย้ำให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การสรรหาดังกล่าวให้ทราบอย่างทั่วถึง และให้ช่วยกันดูแล ดำเนินการไปด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส

📌 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”
๑. สำหรับกำหนดการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจัดแถลงข่าวในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเปิดงานในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าหอโหวด ๑๐๑ จ.ร้อยเอ็ด
๒. ผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขันฯ ของ สพป.มุกดาหาร ลำดับที่ ๓๒ (https://drive.google.com/file/d/1SqUuppk94Jt0kFUpbI9Km8LLLvtkhgfg/view)

📌 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”
๑. กำหนดการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มุกดาหาร จัดระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://esan70.sillapa.net/sp-mdh
๒. เน้นย้ำการลงข้อมูลในระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๓. การจับฉลากลำดับการแข่งขันของแต่ละเครือข่าย ๒๐ เครือข่าย โดย นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนจับฉลากสำหรับเครือข่ายเอกชน ๑ เครือข่าย โดยสรุปได้ดังนี้
ลำดับที่ ๑ เครือข่ายฯ คำสร้อยนาอุดม
ลำดับที่ ๒ เครือข่ายฯ คำชะอีศึกษาพัฒน์
ลำดับที่ ๓ เครือข่ายฯ ภูสระดอกบัว
ลำดับที่ ๔ เครือข่ายเอกชน
ลำดับที่ ๕ เครือข่ายฯ ธารบังอี่
ลำดับที่ ๖ เครือข่ายฯ คีรีวงศึกษา
ลำดับที่ ๗ เครือข่ายฯ คำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา
ลำดับที่ ๘ เครือข่ายฯ เมืองน้ำทิพย์
ลำดับที่ ๙ เครือข่ายฯ เมืองหนองสูง
ลำดับที่ ๑๐ เครือข่ายฯ คำชะอีก้าวหน้า
ลำดับที่ ๑๑ เครือข่ายฯ คำชะอีคำบก
ลำดับที่ ๑๒ เครือข่ายฯ ภูผาเทิบพัฒนา
ลำดับที่ ๑๓ เครือข่ายฯ สะพานมิตรภาพ
ลำดับที่ ๑๔ เครือข่ายฯ ดงหลวง
ลำดับที่ ๑๕ เครือข่ายฯ ไตรมิตรนวพัฒน์
ลำดับที่ ๑๖ เครือข่ายฯ แก้วมุกดาหาร
ลำดับที่ ๑๗ เครือข่ายฯ หว้านใหญ่
ลำดับที่ ๑๘ เครือข่ายฯ ดงหลวงตอนบน
ลำดับที่ ๑๙ เครือข่ายฯ ร่มกกชัยพัฒนา
ลำดับที่ ๒๐ เครือข่ายฯ ดอนตาล
๔. ทั้งนี้ อำเภอดงหลวง ตอบรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๗๑ ด้วย

📌 “เน้นย้ำ การขอไปราชการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน”

📌 “งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๖”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งต่อจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ โดยถือโอกาสนี้จับฉลากสำหรับดำเนินการนำกิจกรรมมาจัดแสดงในแต่ละวัน ดังนี้
๑. วันที่ ๗ และ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ อำเภอเมือง
๒. วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ อำเภอนิคมคำสร้อย
๓. วันที่ ๙ – ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ อำเภอดอนตาล
๔. วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ อำเภอดงหลวง
๕. วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ อำเภอหนองสูง
๖. วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ คำชะอี
๗. วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ ของเครือข่ายฯ หว้านใหญ่

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/uPN2yKW39NFnYRvp7
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)