นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ และสิ่งประดิษฐ์  ๒) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของผู้บริหาร ครู นักเรียน สถานศึกษา ต่อสาธารณชน  ๓) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกำหนดแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้เยี่ยมชม สร้างขวัญและกำลังใจ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น สนามแข่งขันโรงเรียนวัดต้นตาล สนามแข่งขันโรงเรียนวัดนาเหล่าบก สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา