สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดลงนามบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62/09.00 น./ น.ส.รัตนา   อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา พบคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อ Coaching การปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี และบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่-
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมิน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมิน ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนด
ณ  ห้องประชุม  ดี  (สพป.จันทบุรี เขต 2)