สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เป็นประธานการรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๕ องค์ประกอบ คือ
๑) Function Base ๒) Agenda Base ๓) Area Base ๔) Innovation Base ๕) Potential Base และ
ตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน ๑๐ ประเด็น ผู้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลประกอบด้วย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด   ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต ๒