สพม.๓๓ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารด้านการเงินการคลัง และการบริหารพัสดุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังและการบริหารพัสดุ รวมถึงข้อควรระวังความผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ และความผิดละเมิด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู จากโรงเรียนในสังกัด ๘๕ แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๒๕ คน ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากหลายภาคส่วน อาทิ คลังจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค ๖ อุดรธานี เป็นต้น โดยมีนายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา