สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 136 โรงเรียน ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ปัตตานี เขต 1 เพื่อพบปะ ชี้แจงข้อราชการนโยบายต่างๆ โดยมีวาระการประชุม และข้อราชการต่างๆ ของแต่ละกลุ่มงานที่จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ อาทิเช่น
– จากกลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 17 ราย ได้แก่ 1.) นายมานพ บุญแนบ ผอ.รร.บ้านค่าย ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งเป็น ผอ.รร.บ้านปรัง 2.) นายณัฐนันท์ หินอ่อน ครู รร.มายอ (สถิตภูผา)/ปัตตานี 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านคลองช้าง/หนองจิก 3.) นางรจนา อาแว ครู รร.บ้านศาลาสอง/ปัตตานี 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านสระมาลา 4.) นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์ ครู รร.ประตูโพธิ์วิทยา/สพม. 15 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านน้ำดำ 5.) นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี ครู รร.บ้านท่าด่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านรามง 6.) นายกนกพล หิรัญวิริยะ ครู รร.รัชดาภิเษก ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.รัชดาภิเษก 7.) นางสาววรินดา จาปัง ครู รร.บ้านตันหยงดาลอ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านมูหลง 8.) นางสาวสุปราณี บินอาหวา ครู รร.บ้านดอนรัก ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านท่ากุน 9.) นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง ครู รร.บ้านพิเทน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านปุลากง 10.) นายธัชพงศ์ รัตนบุญ ครู รร.บ้านแป๊ะบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านท่าพง/ยะหริ่ง 11.) นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน ครู รร.บ้านปะกาฮะรัง ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านท่าด่าน 12.) นางสาวศุลธนา อดุลยฤทธิ์ ครู รร.บ้านศาลาสอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านตะโละสะมีแล 13.) นางซาวาลินี มา ครู รร.บ้านถนน ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านทุ่ง 14.) นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ ครู รร.บ้านท่ากำชำ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านแคนา 15.) นายอนุราช สินไหม ครู รร.บ้านทุ่งขี้เหล็ก ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านท่าน้ำตะวันตก 16.) นายอิลยาส กูโน ครู รร.บ้านกูวิง ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านค่าย 17.) นายอุษมัน ลีโด ครู รร.พระราชประสงค์บ้านทรายขาว ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.รร.บ้านเคียน และเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
– จากจากกลุ่มนโยบายและแผน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด (MOU) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ,เรื่องการประกวดโรงเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2562
– จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เรื่องการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์
– จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่องโครงการครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี 1
– จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องข้อสังเกตจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน,การจัดซื้อจัดจ้าง,การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน