“งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ สานฝันสู่วันแห่งความสำเร็จ” เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านควนดิน สพป.ปัตตานี เขต 1

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนดิน นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปหัตถกรรมวิชาการ สานฝันสู่วันแห่งความสำเร็จ” เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านควนดิน ซึ่งมีกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรการจบการศึกษาในช่วงชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและครูดีเด่นด้านต่างๆ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสื่อนวัตกรรมการสอนของครู ทั้งในส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาอิสลามแบบเข้ม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในงานศิลป์สร้างสรรค์ และงานประดิษฐ์ กิจกรรมน้ำมันสมุนไพรคลายเส้น สู่การนวดแผนไทย ซึ่งเป็น Best Practice ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เพื่อสร้างทัศนคติ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมาย คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้ และแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมวิชาการ สานฝันสู่วันแห่งความสำเร็จ” ครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านทักษะ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากกรอบแนวคิดการจัดงานที่ว่า “เปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านควนดิน” นั้นแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านควนดินมิได้มุ่งมั่นเฉพาะในด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งมั่นให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ทักษะชีวิตและความก้าวหน้าไปสู่สากล